REGULAMIN

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego nr 3 w Olsztynie

	I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.	Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
2.	Każda osoba przybywająca do Schroniska ma obowiązek zapoznania się 
z Regulaminem Schroniska i bezwzględnego przestrzegania go.
3.	Przestrzeganie regulaminu powinno przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
4.	Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych. 
5.	Z noclegu w Schronisku w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

II. REZERWACJA
1.	Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej, studenckiej i pracowników oświaty.
2.	Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, faxem, on-line, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
3.	Rezerwacje są odnotowywane w Książce rezerwacji .
4.	Rezerwacja grup (co najmniej 15 osób) powinna być potwierdzona przez
rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu rezerwującego, imienia i nazwiska kierownika grupy, liczby i płci uczestników, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, numeru telefonu lub adresu mailowego do kontaktów. 
5.	Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, nauczyciele, pracownicy oświaty a następnie inne osoby.

III. KWATEROWANIE
1.	Doba pobytowa w Schronisku w okresie feryjnym trwa od godziny 13.00 do 10.00 dnia następnego ( w roku szkolnym 1700 do 1000 następnego dnia).
2.	Przyjmowanie osób do Schroniska w okresie feryjnym odbywa się od 13.00 do 21.00godz. a w roku szkolnym od 1700 do 2100. W uzasadnionych przypadkach goście przyjmowani będą również w innych godzinach.
3.	Przy kwaterowaniu gości :
a)	wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie będą przyjmowane do Schroniska. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora ,
b)	 grupy zorganizowane na podstawie listy zbiorowej. Wpisuje się dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu,
c)	pobiera się należność za pobyt i wystawia rachunek wg cennika,
d)	goście mają obowiązek korzystania z bielizny pościelowej Schroniska.
4.	Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku - należy zostawiać je każdorazowo
w recepcji. 
5.	 Ze Schroniska korzystać w czasie roku szkolnego można nie dłużej niż przez 5 kolejnych nocy, chyba, że są wolne miejsca i Dyrektor wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
6.	 Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach wskazanych przez recepcjonistę. W miarę wolnych miejsc małżeństwa mogą być kwaterowane w tym samym pokoju.
7.	Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze
	Schroniska.

8.	Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania 
i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym). W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska.
9.	Osoby niepełnoletnie, w ramach grupy zorganizowanej, mogą być przyjmowane do Schroniska tylko pod opieką osób dorosłych do tego upoważnionych.
10.	Turyści indywidualni niepełnoletni mogą być przyjmowani do Schroniska tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11.	Kierownik grupy ma obowiązek sprawdzenia:
	- czy łóżka przygotowane są do snu o odpowiedniej porze, aby nie zakłócać snu 
	współmieszkańcom,
	- czy założona jest bielizna pościelowa na kołdrę i poduszkę.
12.	Od godziny 2200 do 600 obowiązuje w Schronisku cisza nocna.
13.	Goście, którzy przychodzą lub wychodzą ze Schroniska w godzinach trwania ciszy nocnej nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą Dyrektora. 
14.	Po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, 
a kuchnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym, w czystości 
i porządku.
15.	Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zauważone przy kwaterowaniu należy zgłaszać w recepcji.
16.	Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska powstałe w czasie pobytu należy zgłaszać Dyrektorowi, którzy określą wysokość odszkodowania. 
17.	W Schronisku zabrania się:
a)	palenia tytoniu,
b)	sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
c)	sprzedaży, podawania i spożywania jakichkolwiek środków odurzających,
d)	uprawiania gier hazardowych.
18.	Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
19.	Gości Schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż. i ochrony środowiska.


IV. WYKWATEROWANIE
1.	Zwalniając miejsce w pokoju gość ma obowiązek:
a)	zgłosić ten fakt w recepcji,
b)	pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
c)	zdać pościel na portierni, złożyć koce, kołdry, itp.,
d)	zdać klucz ,
2.	Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek dopilnowania aby pokoje, jadalnia 
i kuchnia były posprzątane oraz zdać wszystkie klucze.
3.	Portier sprawdza czy pokoje i pomieszczenia zostały pozostawione 
w należytym stanie.

4.	Goście Schroniska opuszczając pokój mogą zostawić swój bagaż do przechowania 
w Schronisku do godz. 2100 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.
5.	Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści opuszczający budynek w danym dniu po zakończeniu doby pobytowej mogą pozostać w Schronisku - po uzgodnieniu - na określony czas i na określonych warunkach.
6.	Jeżeli grupy zorganizowane lub turyści indywidualni nie opuszczą pokoi po zakończeniu doby pobytowej, to nalicza się opłatę za następną dobę zgodnie z cennikiem.
7.	Rzeczy drobne o wartości szacunkowej do 100 zł pozostawione przez gości 
Schroniska przechowywane są przez 3 miesiące - chyba, że uzgodniono inny termin odbioru .
8.	Rzeczy o wartości szacunkowej powyżej 100 zł pozostawione przez gości Schroniska przechowywane są przez okres 1 roku - chyba, że uzgodniono inny termin odbioru .
9.	Jeżeli istnieje możliwość ustalenia właściciela pozostawionych rzeczy - pracownik Schroniska powiadamia go o tym fakcie z prośbą o odebranie rzeczy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się gości, grupy zorganizowanej Dyrektor jest upoważniony do usunięcia gości ze Schroniska i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy). 
2.	W uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska, recepcjonista 
wg określonych procedur mogą wezwać policję w celu uzasadnionej interwencji.
3.	W przypadku usunięcia turystów indywidualnych, grup zorganizowanych ze Schroniska za przekroczenie Regulaminu, zwrot kosztów za niewykorzystane noclegi nie przysługuje.
4.	We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia 
w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego są obowiązani stosować się do wskazań Dyrektora i ogólnie przyjętych norm.
5.	Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora